Privacy Statement

Human Design Juf is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zullen altijd zorg dragen voor een zorgvuldige verwerking van de persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Spoorlaan 10

2182CN, Hillegom

0630311453

danielle@humandesignjuf.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Human Design Juf verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarvoor:

 • Voor- en achternaam 
  bij het inschrijven op de website, voor het aanmaken van een Human Design Chart
 • Geslacht
  via derden (kennis.shop, Stripe) bij betaling
 • Geboortedatum
  bij het aanvragen van de reading voor het aanmaken van een Human Design Chart
 • Geboorteplaats en tijd
  bij het aanvragen van de reading voor het aanmaken van een Human Design Chart
 • Adresgegevens
  via derden (kennis.shop, Stripe) bij betaling
 • E-mailadres
  bij het inschrijven op de website of nieuwsbrief (MailBlue) en voor het verzenden van het Reading rapport
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  via derden (Jouwweb Hosting) om de voortgang van de website te monitoren
 • Bankrekeningnummer
  bij betaling via derden (kennis.shop, Stripe)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Deze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@humandesignbydanielle.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Human Design Juf bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Facturen met daarin de door jou verstrekte gegevens bewaren wij 7 jaar, dit is de wettelijk verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst. 

Wil je jouw account op www.humandesignbydanielle.nl verwijderd hebben, neem dan contact op via danielle@humandesignjuf.nl en dan zullen wij dit direct regelen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Human Design Juf deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Human Design Juf blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Human Design Juf jouw persoonsgegevens aan andere derden, zoals aangegeven onder ‘Persoonsgegevens die wij verwerken’.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Human Design Juf gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Human Design Juf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar danielle@humandesignjuf.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Human Design Juf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Human Design Juf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via danielle@humandesignjuf.nl.

 


Privacy Statement PDF